UPPHANDLING


Skapa vinnande anbud är inte lätt


För många företag är det en tuff utmaning att svara på anbudsförfrågningar från offentlig förvaltning, dvs från statliga myndigheter, regioner, kommuner och kommunala bolag. Det är oftast komplexa uppgifter att skapa anbuden och det ställer stora krav på att man besitter de specifika kunskaper som krävs för att kunna lämna korrekta vinnande anbud. Att känna till alla fallgropar som finns är inte möjligt för små och medelstora företag, där man istället vill fokusera på att utföra sin egen verksamhet på bästa möjliga sätt.


Mats har på det företag han verkat under många år ansvarat för att skapa anbud till offentlig förvaltning. Det har givit oss 30 års erfarenhet och därmed mycket stor kunskap inom området.
Exempelvis är Mats den enda personen i Sverige som i egenskap av anbudsansvarig har lyckats få teckna ramavtal vid samtliga nio stora ramavtalsupphandlingar som Kammarkollegiet (tidigare Statskontoret och Verva) har genomfört inom nätverksområdet sedan de startade med det 1995. Mats har även fått teckna flera motsvarande ramavtal med Kammarkollegiet inom andra IT-områden.


Men egentligen spelar det ingen roll inom vilket område de offentliga upphandlingarna sker. Lagen är lika för alla och upphandlingarna och anbuden ska följa samma modell.
Därför kan vi åta oss att hjälpa ert företag oavsett vilken
bransch ni verkar inom.


Lagen som styr dessa upphandlingar kallas LOU, Lagen om Offentlig Upphandling. Vår långa erfarenhet gör att vi känner
till en stor del av de olika tolkningar och prejudikat som finns.


Alla offentliga upphandlingar måste annonseras enligt EU-direktiv. Vi har bra kontrollverktyg för att dagligen följa dessa
och inte missa intressanta upphandlingar för våra kunder.