DEFINITIONER

 • Anbud
  Dokument som svarar på kundförfrågan.
  Ett anbud kallas också ofta för offert.

 • Anbudsförfrågan
  Begäran från upphandlande enhet att få in anbud

 • Avrop
  Löpande beställningar från det ramavtal som tecknats mellan parterna.

 • Avropsförfrågan
  Begäran från upphandlande enhet att få in pris från produkter/tjänster ingående i ramavtal.

 • Avtal
  Ett avtal är en överenskommelse mellan parterna som reglerar affärsförhållandet mellan varandra.
  Ett avtal kallas också ofta för kontrakt.

 • Avtalsspärr
  Inträffar i och med att tilldelningsbeslutet är fattat och tillkännagivet. Då inträder en avtalsspärr på normalt 10 dagar då leverantörerna kan kontrollera att inga fel har begåtts i utvärderingen av anbuden. Avtal får inte tecknas mellan upphandlare och vinnaren i upphandlingen under avtalsspärren.

 • E-anbud
  Elektroniskt förfarande för att lämna anbud

 • Förvaltningsrätt
  Den domstol dit man lämnar in överprövning.

 • Kammarrätt
  Den domstol dit man lämnar in överklagan om man vill överpröva domen i Förvaltningsrätten.

 • Kontrakt
  Se Avtal

 • LOU
  Lagen om Offentlig Upphandling. Innehåller bestämmelser om inköp i offentlig sektor. Gäller för stat, kommun och regioner.

 • Offert
  Se Anbud.

 • Ramavtal
  Avtal mellan parter under en bestämd tidsperiod där inköp görs löpande via avrop. Har föregåtts av upphandling.

 • Tilldelningsbeslut
  Beslut från upphandlande enhet om vem som vunnit upphandlingen och som visar utvärderingsresultatet

 • Upphandlingsportal
  Webbaserade portaler för inlämnande av anbud.

 • Upphandlingssekretess
  Allt innehåll i en upphandling är sekretessbelagd till tilldelningsbeslut meddelats.

 • Överprövning
  Den som lämnat anbud kan begära prövning av ett upphandlingsförfarande eller något krav i en offentlig upphandling under de 10 dagar då avtalsspärren löper.

Adress

M-Anbud Konsult AB
Sjöbacken 25
165 65 Hässelby

Kontakt

tina.horndahl@m-anbud.se
mats.nordstrom@m-anbud.se