DEFINITIONER

 • Anbud
  Dokument som svarar på kundförfrågan.
  Ett anbud kallas också ofta för offert.
 • Anbudsförfrågan
  Begäran från upphandlande enhet att få in offerter/anbud
 • Avrop
  Löpande beställningar från det ramavtal som tecknats mellan parterna.
 • Avropsförfrågan
  Begäran från upphandlande enhet att få in pris från produkter/tjänster ingående i ramavtal.
 • Avtal
  Ett avtal är en överenskommelse mellan parterna som reglerar affärsförhållandet mellan varandra.
  Ett avtal kallas också ofta för kontrakt.
 • Avtalsspärr
  Inträffar i och med att tilldelningsbeslutet är fattat och tillkännagivet. Då inträder en avtalsspärr på normalt 10 dagar då leverantörerna kan kontrollera att inga fel har begåtts i utvärderingen av anbuden. Avtal får inte tecknas mellan upphandlare och vinnaren i upphandlingen under avtalsspärren.
 • E-anbud
  Elektroniskt förfarande för att lämna anbud/offert
 • Förvaltningsrätt
  Den domstol dit man lämnar in överprövning.
 • Kammarrätt
  Den domstol dit man lämnar in överklagan om man vill överpröva domen i Förvaltningsrätten.
 • Kontrakt
  Se Avtal
 • LOU
  Lagen om Offentlig Upphandling. Innehåller bestämmelser om inköp i offentlig sektor. Gäller för stat, kommun och landsting.
 • Offert
  Se Anbud.
 • Ramavtal
  Avtal mellan parter under en bestämd tidsperiod där inköp görs löpande via avrop. Har föregåtts av upphandling.
 • Tilldelningsbeslut
  Beslut från upphandlande enhet om vem som vunnit upphandlingen och som visar utvärderingsresultatet
 • Upphandlingsportal
  Webbaserade portaler för inlämnande av offert/anbud.
 • Upphandlingssekretess
  Allt innehåll i en upphandling är sekretessbelagd till tilldelningsbeslut meddelats.
 • Överprövning
  Den som lämnat anbud kan begära prövning av ett upphandlingsförfarande eller något krav i en offentlig upphandling under de 10 dagar då avtalsspärren löper.